Month: January 2018

วิธีการเลือกใช้ใบเลื่อยสายพานให้เหมาะกับงานที่จะตัด

การเลือกใช้ใบเลื่อยสายพาน นอกจากจะดูความหยาบและความละเอียดของฟันเลื่อยแล้ว ความกว้าง ความหนา และความยาวของใบเลื่อยก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นเดียวกัน ก็เพราะว่าใบเลื่อยสายพานที่แคบจะใช้เลื่อยส่วนโค้งได้ดีกว่าใบเลื่อยที่กว้าง ขณะที่ใบเลื่อยที่กว้างก็จะใช้เลื่อยส่วนที่เป็นเส้นตรงได้ดีกว่าเช่นกัน ความหนาของใบเลื่อยสายพานก็มีข้อสำคัญกับการทำงานของเครื่องเลื่อยด้วยเช่นกัน เพราะความหนาของใบเลื่อยที่ไม่สัมพันธ์กับขนาดของล้อเครื่องเลื่อยจะมีผลกระทบทำให้ความสามารถในการทำงานของเครื่องเลื่อยลดน้อยลง เพราะฉะนั้นในการเลือกความหนาของใบเลื่อยสายพานจึงควรจะทำตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ส่วนความยาวของใบเลื่อยสายพานก็จะขึ้นกับขนาดของเครื่องเลื่อย แต่กรณีที่ไม่สามารถหาซื้อขนาดตามที่ต้องการได้ ก็จะต้องซื้อในลักษณะเป็นม้วนแล้วมาตัดเท่าที่ต้องการ วิธีการใส่ใบเลื่อยต้องให้ฟันเลื่อยหันออกมาทางส่วนหน้าเครื่องและฟันเลื่อยชี้ลงทางด้านล่าง หลังใส่ใบเลื่อยแล้วควรจะปรับความตึงและแนวศูนย์กลางของใบเลื่อยเสียก่อน ใบเลื่อยจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างล้อของตัวนำใบเลื่อย และตัวนำใบเลื่อยสายพานก็จะต้องอยู่เหนือชิ้นงานไม่เกิน 1นิ้ว ต่อจากนั้นทดลองเปิดเครื่องเพื่อดูความเรียบร้อย ถ้ายังไม่เข้าที่ให้ปรับใหม่ ต่อจากนั้นปรับแท่นเลื่อยให้ได้ตั้งฉากกับใบเลื่อย เพื่อจะให้รอยเลื่อยได้ฉากกับหน้าไม้ ก่อนใช้งานควรเปิดเครื่องเลื่อยให้เครื่องเดินเต็มความเร็วเสียก่อนแล้วจึงป้อนงานเข้าสู่เครื่อง การป้อนงานให้ป้อนช้าๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลื่อยส่วนโค้งหรือวงกลม การป้อนงานเร็วอาจจะทำให้ใบเลื่อยขาดได้ ถ้าใบเลื่อยสายพานขาดให้รีบปิดสวิตช์ทันทีแล้วต่อใบเลื่อยใหม่

ขั้นตอนเลือกใช้ใบเลื่อยสายพานให้สมกับชิ้นงานที่จะตัด

  วิธีเลือกใช้ใบเลื่อยสายพาน นอกจากจะพิจารณาความหยาบและความละเอียดของฟันเลื่อยแล้ว ความกว้าง ความหนา และความยาวของใบเลื่อยก็จะต้องนำมาพิจารณาด้วยเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะใบเลื่อยสายพานที่แคบจะใช้เลื่อยส่วนโค้งได้ดีกว่าใบเลื่อยที่กว้าง ขณะที่ใบเลื่อยที่กว้างก็จะใช้เลื่อยส่วนที่เป็นเส้นตรงได้ดีกว่าเช่นเดียวกัน ความหนาของใบเลื่อยสายพานก็มีส่วนสำคัญกับการทำงานของเครื่องเลื่อยด้วยเช่นเดียวกัน เพราะความหนาของใบเลื่อยที่ไม่สัมพันธ์กับขนาดของล้อเครื่องเลื่อยจะส่งผลทำให้ความสามารถในการทำงานของเครื่องเลื่อยลดลง เพราะฉะนั้นในการเลือกความหนาของใบเลื่อยสายพานจึงควรทำตามข้อแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ส่วนความยาวของใบเลื่อยสายพานก็จะขึ้นกับขนาดของเครื่องเลื่อย แต่กรณีที่ไม่สามารถหาซื้อขนาดตามที่ต้องการได้ ก็จะต้องซื้อในลักษณะเป็นม้วนแล้วมาตัดเท่าที่ต้องการ               วิธีการใส่ใบเลื่อยจะต้องให้ฟันเลื่อยหันออกมาทางส่วนหน้าเครื่องและฟันเลื่อยชี้ลงทางส่วนล่าง หลังใส่ใบเลื่อยแล้วควรปรับความตึงและแนวศูนย์กลางของใบเลื่อยเสียก่อน ใบเลื่อยจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างล้อของตัวนำใบเลื่อย และตัวนำใบเลื่อยสายพานก็จะต้องอยู่เหนือชิ้นงานไม่เกิน 1นิ้ว แล้วทดลองเปิดเครื่องเพื่อดูความเรียบร้อย ถ้ายังไม่เข้าที่ให้ปรับใหม่ แล้วปรับแท่นเลื่อยให้ได้ตั้งฉากกับใบเลื่อย เพื่อจะให้รอยเลื่อยได้ฉากกับหน้าไม้ ก่อนใช้งานควรเปิดเครื่องเลื่อยให้เครื่องเดินเต็มความเร็วเสียก่อนแล้วจึงป้อนงานเข้าสู่เครื่อง การป้อนงานให้ป้อนช้าๆ โดยเฉพาะการเลื่อยส่วนโค้งหรือวงกลม การป้อนงานเร็วอาจจะทำให้ใบเลื่อยขาดได้ ถ้าใบเลื่อยสายพานขาดให้รีบปิดสวิตช์ทันทีแล้วต่อใบเลื่อยใหม่